Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatste wijzigingsdatum: 8 November 2020

Definities in deze voorwaarden

Klant: de afnemer van de diensten, die bij het maken van een afspraak, danwel het ondergaan van een massage bij massagepraktijk Movement Matters per definitie akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Gebruiker: De gebruiker is de persoon die gebruik maakt van de diensten, website, applicaties en andere digitale danwel offline middelen van massagepraktijk Movement Matters.

Massagepraktijk Movement Matters: de opdrachtnemer van een afspraak, danwel de behandelaar van een afspraak.

Overeenkomst: Dit betreft elke overeenkomst, ook bij het maken van een individuele afspraak.

EPD: Afkorting voor: Elektronisch Patiënten Dossier. Dit kan ook gelezen worden als Elektronisch Cliënten Dossier.

De algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te geven tussen klant en massagepraktijk Movement Matters over de verschillende facetten die gedurende de overeenkomst tot stand zijn gekomen. Bij het aangaan van de diensten van massagepraktijk Movement Matters door de klant, word altijd en automatisch ingestemd met deze voorwaarden.

Artikel 1: Acceptatie en aansprakelijkheid

1.1 De klant is verantwoordelijk voor het geven van juiste (medische) informatie voor de massage aan de hand van het EPD of door middel van mondelinge overdracht. Bij wijzigingen van de situatie van de klant, is de klant verantwoordelijk deze wijzigingen zelf door te geven. Het achterhouden van informatie is de risico van de klant.

1.2 Massagepraktijk Movement Matters behoud zich het recht de klant te weigeren als klant. Dit kan zonder opgaaf van reden.

1.3 De privacy disclaimer is van toepassing bij alle diensten welke bij massagepraktijk Movement Matters worden afgenomen.

Artikel 2: Annulering of beëindiging van diensten

2.1 Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren plaats te vinden. Wanneer de annulering korter dan 24 uur van te voren plaatsvindt, worden de kosten van de afspraak in rekening gebracht bij de klant.

2.2 Opdrachten en massageworkshops met een waarde van meer dan € 100,- incl. BTW kennen een annuleringstermijn van vijf kalenderdagen. Wanneer de klant tussen de 72 uur voor aanvang tot en vijf kalenderdagen van te voren annuleert, is de klant 50% van de orderwaarde verschuldigd. Wanneer de klant korter dan 72 uur voor aanvang annuleert, is de klant 100% van de orderwaarde verschuldigd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden en (buiten)gerechtelijke incassokosten

3.1 De klant heeft de mogelijkheid om via het online reserveersysteem te betalen. De klant kan dan de betaling verrichten via Ideal. Wanneer de klant een cadeaubon heeft van massagepraktijk Movement Matters zelf, kan deze verzilverd worden bij het bezoeken van de praktijk. De klant ook ook ervoor kiezen om op locatie te pinnen.

3.2 De klant heeft bij betaling per factuur 14 dagen de tijd deze factuur te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur dan is de klant van rechtswege in verzuim. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.4 Bij het uitblijven van een betaling door de klant, zal op de 15e dag een aanmaning verstuurd worden. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op de 30e dag zal de factuur worden doorgestuurd naar een incassobureau. De wettelijke incassokosten zullen worden berekend. Bij bedragen onder de € 2500,- is dit 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,- excl. BTW. Het totale bedrag zal bij de aanmaning aangegeven worden.

Garantie

Artikel 4: Garantie

4.1 Massagepraktijk Movement Matters verleent enkel alleen inspanningsgarantie: dit betekent dat massagepraktijk Movement Matters zo goed mogelijk zijn best doet om de doelen te behalen waarvoor je komt bij de massage.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 De gegevens die de klant geeft in de praktijkruimte en/of bij de klant thuis, danwel via het EPD, worden maximaal 7 jaar na de laatste afspraak bewaard en worden nimmer zonder schriftelijke toestemming van de klant verstrekt aan derden. De bewaartermijn kan op schriftelijk verzoek van de klant verlengt worden.

5.2 De klant of gebruiker zal nimmer vertrouwelijke informatie over inhoud van cursussen, danwel intellectuele eigendommen zonder schriftelijke toestemming delen of verveelvoudigen. Bij constateren van inbreuk maken op de intellectuele eigendommen, kunnen hiervoor passende (gerechtelijke) stappen worden gemaakt door massagepraktijk Movement Matters naar de klant.

Artikel 6: Klachten

6.1 De klant kan schriftelijk of per e-mail de klacht indienen bij massagepraktijk Movement Matters.

6.2 De klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 72 uur na constatering en indien mogelijk onderbouwd met fotografisch materiaal.

6.3 Alleen de klant zelf die de behandeling heeft ondergaan kan een klacht indienen. Klachten door derden worden niet in behandeling genomen.

6.4 Klachten worden binnen uiterlijk 14 kalenderdagen behandeld. Wanneer dit niet behandeld kan worden door welke reden dan ook, kan deze termijn verruimd worden en word er richting de klant een termijn gecommuniceerd binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

6.5 We raden je aan om klachten eerst bij mij kenbaar te maken door te mailen naar marielle@movementmatters.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Commissie.

Tarieven

Artikel 7: Offerte, tarieven, toeslagen en prijswijzigingen

7.1 Elke offerte is een vrijblijvend aanbod dat gedurende 30 dagen van kracht blijft na de verzenddatum, tenzij de uitvoerdatum binnen 30 dagen is na verzending. Dan is de uitvoerdatum de uiterlijke dag waarop de offerte komt te vervallen.

7.2 Akkoord gaan met een offerte kan door middel van een bijgevoegde overeenkomst, dan wel het geven van een akkoord via de e-mail.

7.3 Massagepraktijk Movement Matters behoud zich het recht ten alle tijden tarieven te wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de klant. Nieuwe tarieven gaan in op elke vervolgafspraak die nog niet is betaald door de klant.

7.4 Indien je in aanmerking wil komen voor de minimatarieven, dan moet u kunnen aantonen dat u onder de minima behoort door middel van een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. Heeft u dit niet, dan kunt u aantonen met een bankafschrift welke inkomsten u heeft.

Artikel 8: Reclames en acties

8.1 Reclames of acties zijn enkel geldig in een gemelde actieperiode.

8.2 Elke actie kan zijn eigen aanvullende actievoorwaarden kennen die naast deze algemene voorwaarden gelden.

8.3 Reclames en acties kunnen als korting niet met elkaar gecombineerd worden.

8.4 Cadeaubonnen van derden kennen een einddatum. Na deze datum kan massagepraktijk Movement Matters deze niet meer verzilveren.

8.5 Bij cadeaubonnen van derden mag er maximaal 1 bon per week per persoon verzilverd worden. Daarnaast geldt er een maximum van 3 behandelingen achtereen die met een cadeaubon betaalt kunnen worden. Hierna dienen er teminste 2 behandelingen plaats te vinden die worden voldaan met een PIN betaling en/of cadeaubon van Movement Matters zelf.